Generelle kjøpsvilkår
I forbindelse med bestilling av aktiviteter/overnatting over www.visitsvalbard.com, portalen eid av Visit Svalbard AS, er den enkelte arrangøren / operatøren (heretter «operatøren») å betrakte som leverandør av tjenesten i sin helhet. Dette innebærer at alle bestillinger på visitsvalbard.com er å anse som avtaler mellom kunden / deltakeren (heretter «kunden», dvs den som bestiller) og den enkelte operatøren direkte.

Bestiller kunden på vegne av flere deltakere er kunden ansvarlig for å formidle vilkår og regler til den enkelte deltaker. Den enkelte deltaker er bundet av den avtalen kunden har inngått.

Visit Svalbard AS er ikke en part i verken selve bestillingen, pengetransaksjonen eller leveransen, annet enn som fasilitator via den felles bookingportalen. All korrespondanse i form av bekreftelser, innhold, endringer og eventuelle reklamasjoner er forhold som skal avklares mellom de to avtalepartene: operatøren og kunden.

NB! Egne regler gjelder for bestilling av overnatting. Under fremkommer generelle salgsbetingelser. Vær oppmerksom på at det på enkelte aktiviteter, lengre turer og overnatting vil kunne gjelde spesielle vilkår; se oversikt nederst i dokumentet, dog er denne ikke utfyllende. Den enkelte operatør vil være behjelpelig med oversikt over egne salgsbetingelser; ved behov for utfyllende informasjon, ta direkte kontakt med den spesifikke operatøren.

Påmelding til aktiviteter kan gjøres ved bestilling over www.visitsvalbard.com eller ved direkte kontakt med operatøren eller annet utsalgssted (hotellresepsjon, reisebyrå eller lignende).

Betalingsvilkår

For dagsturaktiviteter skal hele beløpet innbetales ved bestilling. Avbestillingsvilkår Avbestilling skal skje direkte til operatøren aktiviteten er kjøpt hos. Avbestilling skal skje skriftlig. Visit Svalbard AS kan ikke foreta avbestillinger under noen omstendighet. Det påløper følgende avbestillingsgebyr: 

  1. Inntil 22 dager før aktivitet 50 % av betalt pris 
  2. Fra 21 – 8 dager før aktivitet 75 % av betalt pris 
  3. 7 – 0 dager før aktivitet 100 % av betalt pris

Ansvar

Den enkelte operatøren er uten unntak ansvarlig for leveransen i sin helhet.

Kundens plikter

Kunden er pliktig til å sette seg inn i salgsbetingelser for den enkelte aktivitet, samt formidle denne videre til øvrige deltakere kunden bestiller på vegne av. Videre er kunden og eventuelt øvrige deltakere pliktig til å følge alle instruksjoner gitt av operatøren og/eller dennes turledere. Kundens ansvar Kunden og den enkelte deltaker for øvrig er selv ansvarlig for å vurdere sin egen fysiske og/eller psykiske form i forhold til turens innhold, fortrinnsvis før man bestiller aktiviteten. Det er ikke i noen tilfeller tillatt å medbringe private våpen eller pyroteknisk utstyr på turene.

Operatøren kan ikke holdes ansvarlig for ulykker og skader som ligger utenfor selskapets kontroll. Operatøren forbeholder seg retten til å nekte deltakelse på en aktivitet dersom kunden, og/eller eventuelt øvrige deltakere denne har bestilt på vegne av, vurderes som en trussel for sikkerheten, enten for seg selv eller de andre deltakerne, eller om kunden opptrer slik at han/hun er til stor sjenanse for de andre turdeltakerne. Om turen blir forsinket, endret eller må avlyses på grunn av at en eller flere av deltakerne ikke følger operatørens instrukser kan de/den dette gjelder bli holdt økonomisk ansvarlig for eventuelle merkostnader.

Forsikring

Den enkelte operatør er ansvarsforsikret gjennom sitt forsikringsselskap. Operatører har også stilt de nødvendige garantier overfor Sysselmannen på Svalbard. Dette gjelder blant annet for utgifter i forbindelse med eventuelle redningsaksjoner.

Kunden, og eventuelt øvrige deltakere denne har bestilt på vegne av, anbefales å tegne egen reiseforsikring. Den enkelte kunde / deltaker har et selvstendig ansvar for å påse at slik reiseforsikring er tegnet før aktiviteten gjennomføres.

Programendring/uforutsette hendelser

Operatøren forbeholder seg retten til å endre avgangstider eller kansellere turer inntil turstart ved for få deltakere i forhold til det oppgitte antall i brosjyre eller web. Likeledes forbeholder operatøren seg retten til å avlyse turer helt fram til turstart grunnet vær- og føreforhold, force majeure eller andre hendelser som ligger utenfor selskapets kontroll og som er til hinder for at aktiviteten kan gjennomføres på en sikker måte. Dersom det på grunn av uforutsette hendelser/værforbehold gjør det nødvendig å endre rute / innhold i forhold til program vil dette ikke påvirke aktivitetens pris.

Forbehold

Visit Svalbard AS tar forbehold om eventuelle skrivefeil og endringer i oppsatte program og priser på www.visitsvalbard.com.

Spesielle betingelser gjelder for følgende: 

  • Gruvebesøk 
  • Snøscooterturer 
  • Turer over flere dager 
  • Cruise / båtturer 
  • Overnatting